สารละลาย

สารละลาย คือสารที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิด มารวมเป็นสารเนื้อเดียว เช่น สารละลายไอโอดีนในเอทานอล (ทิงเจอร์ไอโอดีน), สารละลายโบมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์, ฟิวส์, เหรียญบาท และอากาศ
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97