การใช้กรวยแยก

การใช้กรวยแยก เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์ หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกัน วิธีหนึ่ง

การใช้กรวยแยก คือ แยกของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น น้ำกับน้ำมัน การใช้กรวยแยกมีประโยชน์มาก สำหรับสกัดด้วยตัวทำละลาย
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97