การเปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ และสารแขวนลอย

การเปรียบเทียบ
สารละลาย
คอลลอยด์
สารแขวนลอย
ตัวอย่างสาร สารละลาย CuSO4 นมสด นมสดผสมกรด
ลักษณะเนื้อสาร เนื้อเดียว เนื้อเดียว เนื้อผสม
ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค น้อยกว่า 10-7 cm 10-7 – 10-4 cm มากกว่า 10-4 cm
การลอดผ่านกระดาษกรอง ได้ ได้ ไม่ได้
การลอดผ่านถุงเซลโลเฟน ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
ปรากฏการณ์ทินดอลล์ ไม่เกิด เกิด เกิด

คอลลอยด์ที่พบในชีวิตประจำวัน มีหลายชนิด บางชนิดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น น้ำกะทิ น้ำสลัด น้ำสบู่ และ ผงซักฟอก เป็นต้น

คอลลอยด์บางชนิด มีลักษณะเหนียวหนืด เพราะอนุภาคของคอลลอยด์ถูกของเหลวดึงดูดไว้อย่างแข็งแรง เมื่อทำให้เย็นหรือระเหยส่วนที่เป็นของเหลวออกไปบ้าง จะเข้มข้นมากจนเกือบมีสถานะเป็นของแข็ง เช่น แยม กาว วุ้น เจลลีและแป้งเปียก
ผู้เขียน : อ.บัวแก้ว รัตนกมุท
ที่มา : โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน BRAND'S SUMMER CAMP'97