ขวดปริมาตร
บีกเกอร์
หลอดทดสอบ
กระบอกตวง
กรวยกรอง
กระจกนาฬิกา
ขวดชั่ง
หลอดหยด
ไม้แก้ว
บิวเรท
ไพเพท
เบ้าเคลือบและฝา
ชามระเหย
Triangle

Test tube holder
คีม
ตะแกรงลวด
Clamp and clamp holder
แปรง
Test tube rack and Funnel support
Stand and ring
สามขา
ตะเกียงบุนเซน
ตะเกียงเทอร์ริล
ตะเกียงมีเกอร์
เครื่องชั่งแบบ Tripl-beam balance
เครื่องชั่งแบบ Equal-arm balance

เรียบเรียงจาก : 1. หนังสือเทคนิคทางเคมี โดยรองศาสตรจารย์ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ สำนักพิมพ์ประกายพรึก 2538
2. หนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป โดยเสรี ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2520