num5.gif head1.gif num5.gif
ปัจจุบันมีบางบริษัทผลิตตู้เย็นประหยัดไฟออกมาขายแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะตู้เย็นระบบประหยัดไฟจะมีราคาแพงกว่า ในขณะที่ผู้ซื้อร้อยละ 95 นิยมซื้อตู้เย็นทั่วไปที่มีราคาถูก
เป็นข่าวที่น่ายินดี ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตตู้เย็น 5 บริษัทใหญ่ ผลิตตู้เย็นประหยัดไฟวางจำหน่ายทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี 2538 เป็นต้นมา นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ในตลาดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทย เพราะแทนที่จะสู้กันเรื่องลดราคากลับหันมาสู้กันเรื่องคุณภาพและการประหยัดไฟแทน
ตู้เย็นรุ่นที่ออกสู่ตลาดสู้กันเรื่องประหยัดไฟนี้ เป็นตู้เย็นขนาด 5-6 คิว ซึ่งเป็นตู้เย็นขนาดที่ขายดีมาก มียอดขายปีละประมาณ 1 ล้านตู้ และมีสัดส่วนการขายในตลาดสูงถึง 55 เปอร์เซ็นต์
ตู้เย็นประหยัดไฟนี้ นอกจากจะมีราคาใกล้เคียงกันแล้ว แต่ละตู้จะมีสติกเกอร์มาตรฐานที่ผ่านการทดสอบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ติดไว้ที่ตู้เย็นทุกตู้ โดยมีเนื้อหาบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของตู้เย็นว่าจัดอยู่ในอันดับไหนใช้พลังงานไฟฟ้าปีละกี่หน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้ากี่บาทต่อปี ประสิทธิภาพของตู้เย็นเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 1-5 โดยระดับ 1 ถือเป็นระดับต่ำสุด ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3 ปานกลาง จะกินไฟตลอดปี 332 หน่วย ระดับ 4 ดี กินไฟ 262 หน่วยต่อปี และระดับ 5 ดีมาก กินไฟ 220 หน่วยต่อปี
สิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อตู้เย็นประหยัดไฟคือปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ใช้และค่าไฟที่จะต้องจ่ายต่อปี ซึ่งตู้เย็นแต่ละตู้ แต่ละยี่ห้อ จะต้องติดแสดงไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ซื้อมีโอกาสเลือกตู้เย็นที่ประหยัดไฟฟ้าและเสียค่าไฟถูกกว่า เช่น ตู้เย็นที่ถูกทดสอบแล้วจัดอยู่ในระดับ 3 จะต้องเสียค่าไฟประมาณ 840 บาทขึ้นไปต่อปี หากเป็นตู้เย็นระดับ 4 จะเสียค่าไฟลดลงมาเหลือ 644 บาทขึ้นไปต่อปี หรือหากเป็นระดับดีมาก ระดับ 5 จะเสียค่าไฟเพียง 573 บาทขึ้นไปต่อปี จึงขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าจะซื้อตู้ระดับไหน
ผู้บริโภคที่ฉลาดก็ควรเลือกซื้อตู้เย็นที่กินไฟน้อยกว่า เพราะเสียค่าไฟฟ้าถูกลงหลายร้อยบาทต่อปี บ้านที่จำเป็นต้องใช้ 2-3 ตู้ ก็ประหยัดได้มากขึ้น ตู้เย็นหนึ่งล้านตู้ปีหนึ่งก็ประหยัดไฟฟ้าหลายร้อยล้านบาทอย่างไม่น่าเชื่อ
ที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือ วิธีนี้จะเป็นการบังคับทางอ้อมให้บริษัทผู้ผลิตตู้เย็นทุกรายต้องหันมาผลิตตู้เย็นที่มีการประหยัดไฟสูงสุดออกจำหน่ายแข่งขันกัน ซึ่งเป็นการแข่งขันในแง่สร้างสรรและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนผู้บริโภคอย่างแท้จริง
เหนือสิ่งอื่นใดความหมายของการประหยัดไฟ คือ ไม่เพียงแต่ท่านจะใช้เฉพาะตู้เย็นประหยัดไฟ โดยไม่เข้าใจเรื่องการประหยัดไฟฟ้าของตู้เย็นก็คงไม่เกิดผลอะไร เพราะหากเปิด ๆ ปิด ๆ ตู้เย็นบ่อย ๆ พร่ำเพรื่อ เพราะคิดว่าเป็นตู้เย็นประหยัดไฟฟ้าจะเปิดกี่ครั้งในแต่ละวันก็ได้ เพราะไม่ว่าตู้ประหยัดไฟฟ้า หรือตู้เย็นธรรมดาหากเปิด ๆ ปิด ๆ บ่อย ๆ โดยไม่จำเป็นจะส่งผลต่อค่าไฟเนื่องจากคอมเพรสเซอร์ในตู้เย็นจะตัดเมื่อถึงระดับกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนในตู้เย็นเพียงพอ แต่เมื่อใดที่เปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็นคอมเพรสเซอร์จะทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อคิดจะใช้ตู้เย็นประหยัดไฟฟ้าควรทราบว่า การใช้ตู้เย็นอย่างถูกวิธีเป็นอย่างไรด้วย เช่นกัน
หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ผู้บริโภคในส่วนกลางร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 2810580, 2825019, 2811269, 2824523 ตู้ปณ. 99 ส่วนภูมิภาคร้องเรียนได้ที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด

พัฐสุดา อร่ามกุล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค