การติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย

สำหรับ Windows 3.11 และ Windows 95 ได้สร้างโปรแกรมเชื่อมโยงเครือข่ายช่วยในการเชื่อมโยงอุปกรณ์และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบให้เหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ในการติดตั้งระบบเครือข่ายจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม
1. Lan Card (ติดตั้งทุกเครื่องที่ต้องการเชื่อมโยงเครือข่าย)
2. สายสัญญาณเชื่อมโยง และอาจจะใช้ HUB ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มเติมอีกก็ได้

วิธีการติดตั้งระบบเครือข่ายโดยใช้ Windows 95

1. ติดตั้ง Lan Card ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

2. เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องด้วยสายสัญญาณ

3. Double Click ที่ Icon My Computer


4. Double Click ที่ Control Panel


5. Double Click ที่ Icon Network


6. Click ที่ Add เลือก Adapter แล้ว Click Add


7. เลือกรายการให้ตรงกับ Lan Card 


8. Click ที่ File and Print Sharing แล้วเลือกทั้ง 2 รายการ แล้ว Click OK แล้ว Click ที่ Identification


9. Identification จะเป็นการตั้งชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย และตั้ง Workgroup ในระบบเครือข่าย แล้ว Click ที่ OK


10. Set IRQ และ I/O และ Lan Card ให้ตรงกัน ทั้งใน Software และ Hardware และ Set ให้ไม่ชนกับอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อสังเกตถ้าชนกับอุปกรณ์อื่น จะมีเครื่องหมาย * ถ้าไม่มี * แสดงว่าใช้ได้แล้ว Click OK

ในกรณีที่ IRQ และ I/O ของ Software และ Hardware ไม่ตรงกัน ต้องใช้ Driver ของ Lan Card ช่วย Set ให้ตรงกัน แล้ว Restart เครื่องใหม่

11. ตรวจสอบการเชื่อมโยงเครือข่าย โดย Double Click ที่ Network Neighborhood บน Desktop จะสามารถเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายได้



เขียนโดย : อาจารย์ปรีชา จันทร์เปล่ง