อ. รอบรู้  ด่างเกษี  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ. สกลนคร  042-743678