เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารกำลังเป็นจริงการประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์

มองย้อนไปในอดีตสักเล็กน้อย การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เริ่มจากการพัฒนาแบบอิสระ เพื่อจุดประสงค์ของการรวมกลุ่มทรัพยากรคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลข่าวสารเข้าด้วยกัน เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีพีซีที่เน้นการใช้งานส่วนตัวรวมกันในรูปเวอร์กกรุ๊ป เกิดเครือข่าย LAN ต่อมาก็พัฒนาวิธีการรวมเครือข่ายระยะไกลที่เรียกว่า WAN เกิดเครือข่ายระดับองค์กร ระดับโลกาภิวัตน์ มีคำใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่า อินทราเน็ต (Intranet) จุดประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังที่ได้กล่าวมานั้นเน้นในเรื่องเครือข่ายข้อมูลข่าวสารเป็นสำคัญ

ถึงแม้ว่าเครือข่าวข้อมูลข่าวสารมิได้รวมเฉพาะตัวอักษรและรูปภาพ แต่ปัจจุบันนี้ข้อมูลข่าวสารได้รวมถึงมัลติมีเดีย รวมกลุ่มสื่อประสมหลายอย่าง เช่น ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่นอินเทอร์เน็ตเป็นตัวอย่างได้ดีอย่างหนึ่งมีการประยุกต์ด้านไฮเปอร์เท็กซ์ ไฮเปอร์มีเดียที่รวมการทำงานของสื่อประสมหลายอย่างเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานของเครือข่ายต้องรองรับข้อมูลข่าวสารปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากพัฒนาการทางคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารที่ไปค่อนข้างรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีทางด้านนี้มีแนวโน้มที่จะประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เส้นใยแก้วนำแสงมีราคาถูกลง จนมีแนวโน้มที่จะใช้เป็นถนนของข้อมูลข่าวสารทั้งระบบ LAN และ WAN ถนนข้อมูลข่าวสารบนเส้นใยแก้วนำแสงรองรับช่องสัญญาณแถบกว้างได้หลายร้อยเมกะบิตต่อวินาที พัฒนาการอุปกรณ์ควบคุมระบบสื่อสารก็ก้าวหน้ามากเกิดอุปกรณ์สวิตชิงความเร็วสูง อีกทั้งมีแนวโน้มทางด้านราคาที่ถูกลงมาก จนเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อไปในอนาคต

ทางด่วนข้อมูลข่าวสาร

ทางด่วนข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจ ภายในองค์กรมีการวางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ในองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรมีการวางข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลหรือให้บริการทางด้านเครือข่ายสาธารณะก็ได้วางโครงสร้างของเครือข่ายความเร็วสูง มีการวางเส้นใยแก้วนำแสงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ หรือแม้แต่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นถนนของข้อมูลข่าวสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการสวิตช์ได้พัฒนาไปมาก อุปกรณ์สวิตช์ข้อมูลความเร็วสูงเช่นเอทีเอ็มสวิตช์ (ATM - Asynchronouse Transfer Mode) ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีแนวโน้มราคาลดลง และที่สำคัญคือ มีการวางมาตรฐานการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อใช้ความเร็วและโปรโตคอลที่ทำงานร่วมกันได้

อุปกรณ์สวิตช์เอทีเอ็มทำให้การทำงานในรูปแบบการประยุกต์การเชื่อมโยงข้อมูลความเร็วสูงเป็นไปได้ เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งระดับ LAN และ WAN ขยายการทำงานครอบคลุมบริเวณได้กว้างขวาง พัฒนาการทางด้านอุปกรณ์ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไหลเป็นสตรีมเช่นข้อมูลวิดีโอข้อมูลประเภทมัลติมีเดียจึงมีแนวโน้มการใช้งานที่แพร่หลาย

เครือข่ายความเร็วสูงในปัจจุบันมีความเร็วรองรับการประยุกต์ต่าง ๆ ได้ดีเครือข่ายเหล่านี้จะเป็นหนทางสร้างการประยุกต์ให้ใช้กับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย เพราะความเร็วที่ไรับรองรับการประยุกต์หลากหลายรูปแบบ

รูปที่ 1 เป็นตัวอย่างเครือข่ายเอทีเอ็มในองค์กรที่เชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ และรองรับกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาก่อนหน้าแล้ว

จากตัวอย่างรูปที่ 1 และรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของเครือข่ายต้องปรับปรุงให้ความเร็วสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะเครือข่ายเดิม (รูปที่ 1) เน้นเฉพาะการใช้งานในระดับข้อมูลคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อเทคโนโลยีรองรับการประยุกต์งานในเรื่องเสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เช่น วิดีโอออนดีมานด์ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเทคโนโลยีจึงต้องดำเนินต่อไป รูปที่ 2 จึงเป็นการสร้างถนนคร่อมอีกชั้นหนึ่ง เป็นถนนความเร็วสูงที่จะรองรับการประยุกต์ทุกอย่างในองค์กรได้และเชื่อมโยงเข้ากับถนนสาธารณะที่อยู่ภายนอกองค์กรอีกต่อหนึ่ง

การปรับปรุงเทคโนโลยีจากการใช้ความเร็ว 10-100 เมกะบิตต่อวินาที มาเป็น 155-622 เมกะบิต เอทีเอ็มสวิตช์จึงเป็นเรื่องที่หลายองค์กรกำลังปรับปรุง

จุดมุ่งหมาย ต้องการรวมระบบสื่อสารทุกประเภทเข้าด้วยกัน

แนวโน้มของการพัฒนาเป็นระบบที่จะทำให้เกิดการรวมการประยุกต์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่จำกัดเฉพาะเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่จะรองรับเครือข่ายสัญญาณเสียงเพื่อเชื่อมโยงตู้ชุมสายโทรศัพท์เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงระบบวิดีโอ ที่ใช้ทั้งเรื่องวิดีโอโฟน วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และวิดีโอออนดีมานด์

จุดประสงค์ของเทคโนโลยีอยู่ที่ต้องการรวมการประยุกต์ที่ใช้งานทุกอย่างเข้าด้วยกัน ต้องการรวมเครือข่ายทุกประเภทให้ใช้งานบนทางด่านข้อมูลข่าวสาร ลองนึกถึงการใช้งานที่บ้าน หากบ้านทุกหลังมีสายสัญญาณวิ่งเข้าบ้านเพียงเส้นเดียว แต่ใช้งานได้ทุกอย่างทุกระบบเชื่อมโยงเข้าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ ระบบทีวี ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิทยุ ฯล

หลายประเทศทดลองระบบทีวีปฎิสัมพันธ์บนทางด่วน

ทีวีเป็นสิ่งที่ทุกบ้านมีการเชื่อมโยงด้วยแต่เป็นการรับแบบทางเดียวมีการแพร่กระจายคลื่นไปทุกหนทุกแห่ง ทีวีจึงเป็นสิ่งที่แพร่หลายที่ใช้กันเกือบทุกบ้าน หลายประเทศได้เริ่มโครงการวิดีโอออนดีมานด์ และโครงการทีวีสองทิศทาง หรือที่เรียกว่า ทีวีปฎิสัมพันธ์การให้บริการวิดีโอออนดีมานด์และทีวีสองทิศทางก็ต้องอาศัยทางด่วนข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายเอทีเอ็มจึงเป็นเครือข่ายที่พัฒนามาให้รองรับการประยุกต์ใช้งาน

การประยุกต์ทีวีปฎิสัมพันธ์ได้ดำเนินการแล้วในหลายประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกามลรัฐฟลอริดา บริษัท Time Warner ได้เริ่มให้บริการวิดีโอออนดีมานด์และโฮมช้อปปิ้งเกมบนทีวี มีการวางเครือข่ายการให้บริการด้วยเส้นใยแก้วนำแสง ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า 4,000 ราย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายบริษัทได้ดำเนินกิจการทำนองเดียวกันนี้ เช่น GTE ได้ดำเนินการที่รัฐบาสตันและแคลิฟอร์เนีย บริษัทแบลแอตแลนติก ดำเนินการที่เมืองโอมาฮา (omaha) บริษัทแปซิฟิกเทเลซีส ดำเนินการที่ซานโจเซ่ ฯล

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ได้ดำเนินกิจการวิดีโอออนดีมานด์และทีวีปฎิสัมพันธ์ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมันนี ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย กิจการทางด้านทีวีบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้อีกหลายประเทศแม้ในเอเชีย เช่น ไทย และสิงคโปร์

การพัฒนาเทคโนโลยีกำลังเร่งดำเนินการเพื่ออนาคต

หากดูแนวโน้มของการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้เคเบิลจากบ้านเห็นได้ชัดว่าพัฒนาการก็ก้าวหน้า ทำให้การประยุกต์หลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น ปัจจุบันความเร็วของโมเด็มที่ใช้ในการเชื่อมสัญญาณระยะไกลกำลังได้รับการพัฒนาให้ใช้กับระบบสื่อสารความเร็วสูง รูปที่ 4 เป็นเส้นทางการพัฒนาระบบเชื่อมต่อระยะไกลเข้าสู่เครือข่ายเพื่อให้ได้ความเร็วของการเชื่อมสัญญาณสูงขึ้น

สังเกตว่าแนวโน้มของการใช้สัญญาณวิดีโอแบบสองทิศทางระยะไกลให้ได้ผลต้องใช้โมเด็มความเร็วสูง และหากพัฒนาการโมเด็มความเร็วสูงได้ผลแล้ว นั่นหมายความว่าทุกบ้านสามารถเรียกดูวิดีโอออนดีมานด์ผ่านทางโมเด็มความเร็วสูงนี้ได้ การใช้งานข้อมูลข่าวสารจะเปลี่ยนรูปโฉมไปอีกมาก

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่ชัดเจนและไม่ไกลเกินไปแล้ว


เขียนโดย : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
หนังสือไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกันยายน 2539
Last update : 11/03/1999