เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์ 


เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์ (visual display unit;VDU หรือ  cathode-ray tube; CRT) ประกอบด้วยจอโทรทัศน์และแป้นตัวอักษรเป็นเครื่องรับส่งข้อมูล ซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพหรือตัวอักษรปรากฎขึ้นบนจอโทรทัศน์ ซึ่งเหมือนจนโทรทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ทั่ว ๆ ไป ในการส่งข้อมูลจะทำได้โดยการกดแป้นตัวอักษร ตัวอักษรนั้นจะปรากฎขึ้นบนจอโทรทัศน์และส่งเข้าไปไว้ในส่วนความจำ ถ้าพิมพ์ผิดก็สามารถแก้ไขได้ ลบทิ้งได้ หรือถ้าต้องการใช้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก็สามารถเรียกออกมาแสดงบนจอโทรทัศน์ได้
ภาพที่แสดงบนจอโทรทัศน์อาจเป็นตัวอักษร ภาพแสดงทางวิศวกรรมและทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบันได้มีผู้ประดิษฐ์ปากกาแสง (light pen) ใช้สำหรับเขียนเส้นบนจอโทรทัศน์เป็นภาพต่าง ๆ เช่น ภาพโครงสร้าง ภาพแบบแปลนของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทำให้การออกแบบบางอย่างสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็วและได้รับความสะดวกมากขึ้น


ปากกาแสงเป็นอุปกร์ชนิดหนึ่งสำหรับช่วยใน
การเขียนเส้นต่าง ๆ บนจอภาพ

ในปัจจุบันนี้ ได้มีการประดิษฐ์จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากขึ้นอีกหลายแบบ แบบหนึ่งมีชื่อเรียกว่า ระบบแสดงสารสนเทศเพื่อการจัดการ (management information display systems; MIDS) มีขนาดกว้าง 5 ฟุต สูง 5 ฟุต มีจุดที่จะเปล่งแสงออกมา 512 x 512 จุด
ข้อดีของเครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์คือ สามารถแสดงข่าวสารที่ต้องการได้รวดเร็วและไม่เปลืองกระดาษที่ใช้พิมพ์ข่าวสาร แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีเครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์บางแบบสามารถพิมพ์ข่าวสารไว้ดูได้ด้วย


รวบรวมจาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 11