การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กำลังไฟ
ฮาร์ดิสก์
ซีดีรอม
ดิสเก็ตต์
จอภาพ
เมาส์
เครื่องพิมพ์
หน่วยความจำ
แฟกซ์/โมเด็ม
ระบบเสียง
ไวรัส

จัดทำโดย... โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน