แผนผังที่ตั้งงานโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

1. บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. โรงโคนม
4. ศูนย์รวมนม
5. โรงเนยแข็ง
6. โรงนมผง
7. โรงนมเม็ด
8. ตรวจสอบคุณภาพ
9. ธุรการ-การเงิน
10. ห้องเย็น
11. ยุ้งข้าว
12. โรงสีข้าว
13. พัสดุ
14. โรงบดแกลบ
15. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
16. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
17. กรมวิชาการ
18. ปลูกพืชปราศจากดิน
19. ธนาคารพันธุ์พืช
20. ค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง
21. ศาลามหามงคล
22. วิจัยพัฒนา
23. สำนักงานขาย
24. โรงหล่อเทียนหลวง
25. โรงน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์
26. ห้องเย็น
27. โรงน้ำผลไม้กระป๋อง
28. โรงเพาะเห็ด
29. โรงกระดาษสา
30. เรือนเพาะชำ
31. สาหร่ายเกลียวทอง
32. โรงอาหารปลา
33. อาคารเอนกประสงค์
34. โรงเพาะเห็ด
35. โรงปุ๋ยหมัก
36. ปั๊มน้ำมัน