กลับสู่โฮมเพจ | โครงการแบ่งเป็น ๒ แบบ | วัตถุประสงค์ของโครงการ --------------------------------------

แนะนำโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

   โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพสกนิกรของพระองค์ โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ จึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นที่ตั้งของโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร คล้ายกับจำลองความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรจากภาคต่างๆทั่วประเทศมาอยู่ในบริเวณที่ประทับ เพื่อจะได้ทดลองหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องและตรงจุดด้วยพระองค์เอง

   โครงการส่วนพระองค์ฯแบ่งออกเป็น ๒ แบบ คือ

   ๑. โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ
   ๒. โครงการแบบกึ่งธุรกิจ

   วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

   ๑. เป็นโครงการทดลอง
   ๒. เป็นโครงการตัวอย่าง
   ๓. เป็นโครงการซึ่งไม่หวังผลกำไรตอบแทน

   ในการดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์ฯนั้น ได้เน้นหนักให้เห็นถึงการใช้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยทางการเกษตรที่ประเทศไทยเรามีอยู่ นำมาใช้สอยอย่างประหยัด และให้ได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูง เป็นการประหยัดทั้งงบประมาณและเวลา อีกทั้งอาศัยความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษา ค้นคว้าและทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูลและผลที่ได้จากการทดลองนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการเกษร และประชาชนทั่วไปที่สนใจในโครงการส่วนพระองค์ฯ นี้

--------------------------------------

ติดต่อโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โทร. ๒๘๒-๘๒๐๐, ๒๘๒-๐๔๒๐