แลคเตส

แลคเตส (lactase) เป็นเอนไซม์ที่คะตะไลส์ปฏิกริยาการไฮโดรไลลิสของน้ำตาลแลคโตสให้เป็นกลูโคสและกาแลคโทส ในน้ำนมมีเอนไซม์นี้เพียงเล็กน้อย เป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำนมหรือมาจากแบคทีเรีย ยังไม่ทราบแน่นอน

ที่มา: เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม, นิธิยา รัตนาปนนท์ พ.ศ. ๒๕๒๗,หน้า ๕๘