ิเนยแข็งปรุงแต่ง
เนยแข็งปรุงแต่ง เป็นการนำเอาเนยแข็งที่มี คุณภาพบกพร่องในเรื่อง สี กลิ่น รส มาแปรรูปใหม่ให้เป็นที่ ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น
ขั้นตอนการผลิต
๑. การคัดเลือกวัตถุดิบ (Selection) เพื่อให้เกิดลักษณะ สี กลิ่นรส และเนื้อ
สัมผัสที่ดี
๒. การตกแต่ง การทำความสะอาด (Trimming and Cleaning)
๓. การบด (Grinding) เพื่อทำให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ
๔. การให้ความร้อน (Heating or Cooking) ใช้อุณหภูมิ ๗๐-๗๕
องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๑๐ - ๑๕ นาที
๕. การตั้งทิ้งไว้ให้เย็น (Cooling) ที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ ๑ คืน
๖. การทำให้เป็นแผ่น การบรรจุ (Slicing and Packaging)