ลิ่น
Manis javanica

มีเกล็ดแข็งหนาปกคลุมตัวเหมือนสวมเสื้อเกราะ ใต้เกล็ดมีขน ๒ ถึง ๓ เส้น ลิ่นสามารถเผยอและหุบเกล็ดได้ ลิ่นเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน มีหูเล็กมาก ปากเป็นรูเล็ก ๆ ในปากมีลิ้นยาวใช้แลบออก ตวัดอาหารเข้าปากได้โดยสะดวก ลิ่นใช้เล็บที่ยาวและแข็งแรงขุดหาแมลงตามโพรงไม้ ชอบหากินตามพื้นดินในเวลากลางคืน ขุดรูนอนพักผ่อนใต้ดินในเวลากลางวัน เมื่อพบศัตรูจะม้วนตัวเก็บหัวไว้ด้านในที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส