มนุษย์
Homo sapiens

มีสมองใหญ่ ฟันมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับอาหารที่กิน รู้จักเลียนแบบได้ดี มีความจำ มีความพยายามสร้างมโนภาพได้จึงก้าวหน้ากว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รู้จักปรับตัวทนการดำรงชีวิต รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รังสรรค์ภาษาพูดและเขียน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา อาศัยอยู่รวมกลุ่มกัน เคลื่อนไหวโดยเท้าทั้งสอง มีความหลากหลายในด้านขนาด สีผิว สีตา สีผม กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารที่มา : สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง โดยศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส