นมพร้อมดื่มคืออะไร

ภาพนมสด
นมพร้อมดื่มคือ นมโคที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อน หรือนมสดผ่านความร้อน มี ๓ ชนิดคือ
(๑) นมพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized milk)
(๒) นมสเตอริไลซ์ (Sterilized milk)
(๓) นม ยู เอส ที (U.H.T. = Ultra high temperature milk or Ultra heat treated milk)