นมโคแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

ภาพนมสด
นมโคแบ่งออกเป็นชั้นต่าง ๆ ตามคุณภาพ ดังต่อไปนี้
(๑) นมดิบเกรด เอ สำหรับผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ (Grade A raw milk for pasteurization) คือ นมที่ได้จากฟาร์มที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางสุขาภิบาล และก่อนนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต้องมีจุลินทรีย์ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ โคโลนี/๑ มิลลิเมตร
(๒) นมดิบเกรด บี สำหรับผลิตเป็นนมพาสเจอไรซ์ (Grade B raw milk for pasteurization) คือ นมโคที่ได้จากฟาร์มที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ทางสุขาภิบาล และก่อนนำไปฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต้องมีจุลินทรีย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ โคโลนี/มิลลิเมตร