คุณสมบัติของนมโคมีอย่างไร

ภาพผลิตภัณฑ์นม
คุณสมบัติของนมโค มีดังต่อไนี้คือ
๑. สีของนม นมโคมีสีขาวอมเหลือง สีขาวเป็นสีของโปรตีนเคซีน (Casein) ส่วนสีเหลืองเป็นสีของคาโรตีน (carotene)
๒. นมมีความเป็นกรด ค่า pH ของนมคือ ๖.๖ ความเป็นกรดของนมเนื่องมาจากโปรตีนและเกลือแร่ของนมเอง
๓. ความถ่วงจำเพาะของนมมีค่าเฉลี่ย ๑.๐๓๒ (ความถ่วงจำเพาะของน้ำมีค่า ๑)