องค์ประกอบของนมมีอย่างไร

นมประกอบไปด้วย มันเนย (ไขมัน) โปรตีน น้ำตาลแลคโตส เกลือแร่ และน้ำ ดังตาราง
ภาพนมสด

รายการ มันเนย โปรตีน แลคโตส เกลือแร่ น้ำ
นมโค ๔.๐% ๓.๔% ๔.๙% ๐.๗% ๘๗.๐%
นมกระบือ ๑๒.๕% ๖.๐% ๓.๗% ๐.๙% ๗๖.๙%
นมแพะ ๔.๐% ๓.๗% ๔.๒% ๐.๘% ๘๗.๓%
นมมารดา ๓.๗% ๑.๖% ๖.๙% ๐.๒% ๘๗.๖%
หมายเหตุ
ก. ไขมันของนมนิยมเรียกว่า "มันเนย" (butter fat) เพราะใช้ทำเนยเหลว (butter)
ข. ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย (solid-not-fat) คือองค์ประกอบของนม ซึ่งประกอบด้วยโปรตีน+แลคโตส+เกลือแร่
ค. ธาตุน้ำนมทั้งหมด (total solid) คือองค์ประกอบของนมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย มันเนย+โปรตีน+แลคโตส+เกลือแร่
จ. นมที่มีขายในท้องตลาดส่วนมากคือนมโค