น้ำเก๊กฮวยพาสเจอร์ไรส์
วิธีการทำ

นำดอกเก๊กฮวยที่อบแห้งต้มในน้ำให้เดือด ในอัตราส่วนดอกเก๊กฮวย ๑ ขีด ต่อน้ำ ๙ ลิตร
ต้มเดือดประมาณ ๒๐ นาที
นำน้ำเก๊กฮวยที่ต้มมาผสมน้ำเชื่อมความเข้มข้น ๘ - ๙ บริกซ์
นำไปพาสเจอร์ไรส์ และบรรจุขวด