น้ำอัฎฐบาล

ในสมัยพุทธกาลน้ำอัฏฐบาล คือ น้ำดื่ม ๘ อย่าง ได้แก่ น้ำมะม่วง น้ำชมพู่หรือน้ำลูกหว้า น้ำกล้วยมีเมล็ด น้ำกล้วยไม่มีเมล็ด น้ำมะทราง น้ำลูกจันทร์หรือน้ำองุ่น น้ำเหง้าอุบล และน้ำมะปรางหรือลิ้นจี่

ที่มา : เอกสาร "โรงน้ำผลไม้สวนจิตรลดา" โดย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา