ตัวอย่างยอดผลิตและจำหน่ายข้าวในปี พ.ศ. ๒๕๓๘

ยอดผลิตข้าวในปี พ.ศ.๒๕๓๘
ยอดจำหน่ายข้าวในปี พ.ศ.๒๕๓๘