โรงนมผงสวนดุสิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานผลิตนมผงขนาดย่อมขึ้นเพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างให้ผู้สนใจ และสมาชิกผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ ได้ศึกษาวิธี การผลิตนมผงสามารถที่จะนำไปใช้เป็นแบบอย่าง นอกจากผลิตนมผงแล้วยังสามารถ ผลิตน้ำกลั่น ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากเครื่องระเหยนม