ศูนย์คอมพิวเตอร์โครงการส่วนพระองค์ ฯ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โครงการส่วนพระองค์ ฯ และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ใน การดำเนินงานของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาให้ได้มาตรฐานสากล มีการนำรหัสแท่ง(BARCODE) มาใช้กับ ผลิตภัณฑ์ ของโครงการส่วน พระองค์ ฯ ตั้งแต่ การผลิต การเก็บสินค้า การจำหน่าย ระบบบัญชีและ การเงิน ทั้งยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์