หวาย

หวาย (rattan) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพบในป่าเขตร้อน เป็นชื่อรวมเรียกพวกปาล์มเลื้อย (climbing palm) ซึ่งลำต้นเป็นเป็นเถาเนื้อแข็งเลื้อยทอดไปตามดิน และปีนป่ายเกาะไปตามต้นไม้อื่นๆ
ลำดับหมวดหมู่ของหวายมีระเบียบวิธีจำแนก ดังนี้
Division Tracheophyta
Class Angiospermae
Subclass Monocotyledoneae
Order Arecales
Family Arecaceae
Subfamily Lepidocaryoideae

ที่มา : จากหนังสือวิทยานิพนธ์ "ลักษณะสัณฐานวิทยาของหวายในประเทศไทย" โดย สุชาติ โภชฌงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์