แก๊สชีวภาพ

แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน แก๊สชีวภาพ ประกอบด้วยแก๊สหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน ประมาณ ๕๐-๗๐% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ ๓๐-๕๐% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอื่นๆ เช่น แก๊สไฮโดรเจน แก๊สออกซิเจน แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟล์ แก๊สไนโตรเจน และไอน้ำ