การสังเคราะห์แสง

การสังเคราะห์แสงคือ การใช้พลังงานรังสีจากแสง เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนให้เป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาล ขบวนการนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากภายในเซลล์พืช (หรือสาหร่าย) มีรงควัตถุชนิดต่าง ๆ ดูดพลังงานแสงแดดไว้ แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเคมี รงควัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ได้แก่ คลอโรฟิลล์ คาโรทีนอยด์ และไฟโคบิลิน การสังเคราะห์แสงแบ่งออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน

ตอนที่ ๑ เป็นปฏิกิริยาที่ต้องอาศัยแสงเรียกว่า ปฏิกิริยาแสง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พืชสร้าง ATP และ NADPH2 หรือเรียกว่า reducing power ขึ้นมา

ตอนที่ ๒ เป็นปฏิกิริยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับแสงเรียกว่า ปฏิกิริยามือ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่พืชจะใช้ reducing power มาตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

ที่มา : จากหนังสือวิทยานิพนธ์ "ผลของระดับความเข้มข้นต่างๆ ของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในสูตรอาหาร Zarrouk ต่อการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง" โดย สุมาลี ดุลยอนุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์