พระที่นั่งอัมพรสถาน

เป็นพระที่นั่งประธานของพระราชวัง โดยเป็นที่ประทับ และที่ทรงพระสำราญของรัชการที่5 นอกจากนั้นยังเสด็จสวรรคตที่ชั้นที่ของพระที่นั่งองค์นี้ที่มา : หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน