< Thailand: The Royal Chitralada Projects Home Page
ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ (Amaryllil, Hippeastrum spp.) มักจะมีดอกสี่ดอกออกเป็นสี่ทิศ มีปลูกในประเทศไทยเป็นเวลานานมาแล้ว แต่เป็นชนิดที่มีดอกเล็ก มีก้านสั้น ดอกมีสีส้ม และแดงเท่านั้น ในปัจจุบันมีการผสมพันธุ์ได้เป็นพันธุ์ใหม่ ๆ มากมาย มีดอกขนาดใหญ่มาก บางพันธุ์มีมากกว่าห้าดอกในหนึ่งช่อ ดอกมีหลายสีเช่น ขาว ชมพู ส้มแดง ออกดอกปีละครั้ง โดยมีช่อดอกแทงโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินโดยยังไม่มีใบงอกเลย คือประมาณเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูแล้ง แต่เมื่อเข้าฤดูฝนจึงจะมีใบงอกออกมา ขยายพันธุ์โดยการชำหัวแยกหัว หรือเพาะเมล็ด


โครงการหลวงได้นำพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์แล้ว จากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้ามาทดลองปลูก ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ โดยการผสมเกสร สามารถติดเมล็ดได้ เมื่อนำมาเพาะได้เป็นพันธุ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย


ที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๕๖