สมอไทย


สมอไทย (Terminalia Chebula Retz) เป็นไม้ต้นผลัดใบ สูง ๒๐-๓๕ เมตร เปลือกขรุขระ กิ่งและใบอ่อนมีขนสีสนิม ใบเป็นใบเดี่ยวออกกึ่งตรงข้าม รูปรีแกรมรูปไข่ ยาว ๘-๑๕ เซนติเมตร ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบหรือที่ปลายยอด มี ๓-๕ ช่อ ช่อดอกยาว ๓-๖ เซนติเมตร กลีบรองดอกมีขนมากเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็นกลีบ ๕ กลีบไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้มี ๑๐ อัน ผลสดรูปไข่หรือค่อนข้างกลมมีสัน ๕ สัน ผลยาว ๒.๕-๔ เซนติเมตร ผลแก่เดือนตุลาคมมกราคม พบในป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ตำรายาไทยใช้ผลดิบเป็นยาระบาย ขับเสมหะ แก้บิด แก้ไข้ที่มา : หนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร. ๙ หน้า ๒๔๓