เบญจมาศ

เบญจมาศเป็นไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเลี้ยงและใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศไทย แต่ถ้าปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็นจะให้ดอกที่มีคุณภาพดี ดอกมีรูปทรงสวยงาม สีสันสดใส มีพันธุ์ต่าง ๆ มากมายหลากสีและหลายฟอร์ม นอกจากใช้เป็นไม้ตัดดอกแล้ว ยังใช้เป็นไม้กระถางและไม้ปลูกประดับสวนได้ดีอีกด้วย ตามธรรมชาติมีฤดูการออกดอกในช่วงกลางวันสั้นคือระหว่างเดือนตุลาคม ถึง มกราคม


โครงการหลวงได้รวบรวมพันธุ์เบญจมาศจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ อิสราเอล และสหรัฐอเมริกา มาทำการปลูกทดลอง แล้วคัดพันธุ์ที่ดีทำการขยายต้นพันธุ์ปลอดโลก โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำไปส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกกันเป็นอาชีพเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ปัจจุบันชาวเขาสามารถผลิตดอกเบญจมาศที่มีคุณภาพได้ตลอดปีภายในเรือนโรงกันฝนและแมลง มีการบังคับการออกดอกของเบญจมาศโดยการควบคุมการให้ไฟฟ้าในเวลากลางคืนที่มา : หนังสือพรรณไม้โครงการหลวง หน้า ๔๘