ข้าว
ข้าวเป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลหญ้า เพราะต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่างคล้ายต้นหญ้า เช่น ใบ กาบใบ ลำต้น และราก ชาวนาซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกแห่งของประเทศไทย เป็นผู้ปลูกข้าว ชาวนาที่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า เพราะประชาชนในภาคเหล่านี้เป็นจำนวนมากบริโภคข้าวเหนียว ส่วนชาวนาที่อยู่ในภาคกลางและภาคใต ้ปลูกข้าวเจ้ากันเป็นส่วนใหญ่ เพราะประชาชนนิยมกินข้าวเจ้า

ข้าวที่ปลูกเพื่อการบริโภคเป็นอาหารมี ๒ ชนิด คือ Oryza sativa ซึ่งมีปลูกทั่วไปในทุกประเทศ และ Oryza glaberrima ซึ่งมีปลูกเฉพาะในแอฟริกาเท่านั้น ข้าวพวก Oryza sativa ยังแยกออกได้เป็น indica มีปลูกมากในเขตร้อน และ japonica มีปลูกมากในเขตอบอุ่น ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพวก indica ซึ่งแบ่งออกเป็นข้าวเจ้าและข้าวเหนียว


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์