ข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้ำ
ข้าวนาเมืองหรือข้าวขึ้นน้ำเป็นข้าวที่ปลูกในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกเกิน ๘๐ เซนติเมตรขึ้นไป ส่วนมากทำการปลูกแบบการหว่าน ข้าวนาเมืองมีการปลูกเฉพาะบางท้องที่ในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกในประเทศไทยมากเป็นอันดับสองรองจากข้าวนาสวน

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์