ข้าวนาสวน
ข้าวนาสวน เป็นข้าวที่ปลูกในที่ลุ่มและมีระดับน้ำในนาลึกไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร ส่วนมากทำการปลูกแบบปักดำ การปลูกข้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวนาสวน

ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์