วัชพืชในนาข้าว
วัชพืชในนาข้าว หมายถึง พืชอื่นทุกชนิดที่เกิดขึ้นในนาที่ปลูกข้าวไว้ วัชพืชในนาข้าวนั้นจะแตกต่างกันไปตามท้องที่ และวิธีการทำนาปลูกข้าว ปกตินาหว่านมีวัชพืชมากกว่านาดำ เพราะนาดำมีการเตรียมดินดีกว่า วัชพืชที่เกิดขึ้นในบ้านเราถ้าแบ่งตามสภาพพื้นที่นาก็มีด้วยกัน ๓ ประเภท ดังนี้
๑. วัชพืชในนาที่เป็นที่ดอน วัชพืชที่พบมากได้แก่ หญ้าแดง หญ้านก สีชมพู หญ้าชันอากาศ
๒. วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มปานกลาง วัชพืชที่พบมากได้แก่ ขาเขียด แห้วทรงกระเทียม หญ้าหนวดปลาดุก แห้วทรงกระเทียมโปร่ง กกสามเหลี่ยม แพงพวย เทียนนา
๓. วัชพืชในนาที่เป็นที่ลุ่มมาก วัชพืชที่พบมากได้แก่ สาหร่ายพุงชะโด สันตะวาใบข้าว สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย ผักตบชวา สาหร่ายข้าวเหนียว สาหร่ายไฟ กกขนาก หญ้าตากรับ


ที่มา : จากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์