ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด
มักพบป่าชนิดนี้อยู่ตามที่ราบลุ่มต่ำตอนใน ดินมีลักษณะเป็นดินทรายมูลหรือดินทราย ถ้าเป็นดินทรายมูล ผิวพื้นจะเป็นโคลน และมีหล่มลึก ไม้ที่มีค่าเช่น ไม้เสม็ด และไม้ส้านทุ่ง ซึ่งอาจใช้เผาถ่าน หรือใช้ทำเสาเข็มขนาดเล็กได้
ส่วนใหญ่แล้วป่าจะมีลักษณะทึบ ต้นไม้มีขนาดเล็ก และสูงเพียง ๑๐ เมตร ไม้พื้นล่างเป็นพวกหญ้าหลายชนิด ซึ่งหญ้าบางชนิดสูงถึง ๑.๕๐ เมตร

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ