ป่าเลนน้ำเค็มหรือป่าโกงกาง
ป่าชนิดนี้มักพบอยู่ตามบริเวณปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลที่เป็นโคลน ดินมีลักษณะเป็นดินทรายมูลลึก และมีความเค็มสูง น้ำจะท่วมป่าชนิดนี้ตามช่วงเวลาน้ำขึ้น ป่าชายเลนมีอยู่ตามภาคใต้ของประเทศไทยฝั่งตะวันตก ตั้งแต่สตูลขึ้นไปถึงระนอง และที่ก้นอ่าวไทยเป็นบางตอน ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทางทะเลตะวันออกที่บริเวณอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้มีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบางตอน
ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชนิดนี้เป็นพวกไม้โกงกาง ลำพู ลำแพน เป็นต้น พืชเหล่านี้จะถูกน้ำท่วมเป็นครั้งคราว แม้จะเป็นน้ำทะเล แต่ก็ไม่เป็นผลเสียหายแต่ประการใด ใบมีลักษณะหนาคล้ายหนังสัตว์ และทำหน้าที่เก็บน้ำไว้เลี้ยงลำต้น ไม้ที่ขึ้นชื่อในป่าชนิดนี้คือไม้โกงกาง ซึ่งมีอยู่สองสามชนิด ส่วนมากใช้ทำถ่าน เพราะให้ความร้อนดีและใช้ได้ทน

ที่มา : จากหนังสือ "พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย" โดย สมจิตร พงศ์พงัน และ สุภาพ ภู่ประเสริฐ