เรียน เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

เรื่อง แจ้งการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอความอนุเคราะห์ทวนสอบข้อมูล/ยืนยันข้อมูลการใช้บริการพื้นที่โฮมเพจ


สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเดิม หน่วยงานละ 500 MB เป็นหน่วยงานละ 5GB ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2552 เวลา 9.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. เวลา 24.00 น. โดยในช่วงเวลาการขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานดังกล่าว ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไข อัพโหลดข้อมูลและเปิดดูเว็บไซต์หน่วยงานได้ชั่วคราว และจะมีการปรับปรุงการป้องกันความปลอดภัยของระบบบริการพื้นที่โฮมเพจหน่วยงานและเพิ่มความสามารถของระบบให้รองรับได้หลายภาษา (Multi Language) ดังนี้

1. รหัสผ่าน (password) ที่ใช้ในการอัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานและการเชื่อมต่อฐานข้อมูล มีการกำหนดใหม่และแจ้งกลับไปยังหน่วยงาน พร้อมกับแบบฟอร์มการทวนสอบข้อมูลการขอใช้บริการพื้นที่โฮมเพจหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยงานจะต้องตรวจสอบ ยืนยันสถานะการใช้บริการและความถูกต้องของข้อมูลการใช้บริการ และส่งแบบฟอร์มยืนยันข้อมูลคืนภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

2. การอัพโหลดข้อมูลเว็บไซต์ผ่านโปรแกรม FTP Client จะต้องระบุพอร์ต 22 ในการเชื่อมต่อข้อมูลและจะต้องอัพโหลดข้อมูลผ่านเครือข่ายนนทรีเท่านั้น รายละเอียดการใช้งาน [ โปรแกรม FileZilla (http://web.ku.ac.th/docsandtools/FileZilla_howto.pdf), โปรแกรม WinSCP (http://web.ku.ac.th/docsandtools/WinSCP_howto.pdf) ]

3. การส่งเมล์ผ่านทางเว็บไซต์จะต้องมีตรวจสอบสิทธิการใช้งาน (SMTP Authentication) ก่อนจึงจะส่งเมล์ได้ ยกตัวอย่างการส่งเมล์โดยใช้โปรแกรม phpMailer จะมีตัวอย่าง source code ดังนี้

 1. <?php
 2. include("class.phpmailer.php");
 3. $mail = new PHPMailer();
 4. $mail->CharSet = "UTF-8";
 5. $mail->IsSMTP();
 6. $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication
 7. $mail->Host = "nontri.ku.ac.th"; // sets the SMTP server
 8. $mail->Port = 25; // set the SMTP port
 9. $mail->Username = "account"; // username on mail server
 10. $mail->Password = "xxxxxx"; // password on mail server
 11. $mail->AddReplyTo("account@ku.ac.th","Sender Name"); // add reply to
 12. $mail->From = "account@ku.ac.th"; // sender
 13. $mail->FromName = "Sender Name"; // sender name
 14. $mail->Subject = "Hello there"; // subject
 15. $mail->Body = "Hi,This is the BODY."; // body
 16. $mail->AddAddress("account@ku.ac.th", "Recipient Name"); // recipient name
 17. if(!$mail->Send()) {
 18. echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
 19. } else {
 20. echo "Message sent!";
 21. }
 22. ?>

4. การเขียนเว็บ จะต้องระบุ META TAG ในส่วน charset="utf-8" เพื่อเสริมให้เว็บไซต์สามารถรองรับได้หลายภาษา ยกตัวอย่างเช่น

 1. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

การกำหนดค่ารหัสภาษา utf-8 ของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ สามารถดูรายละเอียดได้ [ http://web.ku.ac.th/docsandtools/setting_utf8_howto.pdf ]

5. กรณีที่หน่วยงานมีการขอใช้บริการฐานข้อมูล จะต้องระบุการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ (mysql host) เป็น "localhost" และมีการกำหนดรหัสภาษา เป็น utf8 และการเรียงลำดับข้อมูลเป็น utf8-general-ci

ทั้งนี้การขยายพื้นที่/การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลต่อการใช้งานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เป็นต้นไป และหากท่านพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณสุทธินี มหามิตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 2520 อีเมล์ suttinee [dot] m [at] ku [dot] ac [dot] th และ คุณชนะชัย พาขุนทด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 2907 กด 9 อีเมล์ chanachai [dot] p [at] ku [dot] ac [dot] th


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์