นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 ที่ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราการติดต่อสื่อสารด้วยเครื่องโทรเลข (หน้า 24-25) เริ่มเข้ามาแทนที่การส่งข่าวสารโดยม้าเร็วหรือทางเรือ การใช้ประโยชน์จากกำลังไฟฟ้าจึงได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมามนุษย์รู้จัก ประดิษฐ์เครื่องกลเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร คิดคำนวณ และควบคุมการทำงานของสิ่งต่าง ๆ มาช้านานแล้วหลักการทำงานของเครื่องกล เหล่านั้นเป็นที่มาของความคิดพื้นฐานบางอย่างในทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลักตรรกศาสตร์ การขยายสัญญาณ และการเก็บความจำ เป็นต้น เครื่องกลในสมัยก่อนทำงานได้ช้า ทั้งยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการสร้างและใช้งาน เครื่องมือติดต่อสื่อสารในสมัยก่อนก็ใช้การส่งสัญญาณแบบง่าย ๆ เช่น ใช้แสงไฟเป็นสัญญาณบอกว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" แนวคิดเรื่องรหัส 2 แบบนี้ยังเป็นหัวใจของอิเล็กทรอนิกส์เชิงตัวเลขทั้งหมดในปัจจุบัน