คุณลักษณะที่แตกต่างจากระบบสื่อสารอื่น

   ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมในธุรกิจธนาคาร

   ระบบการสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียมในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย

    ระบบกระจายข่าวสารและข้อมูลผ่านดาวเทียม

   ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สำหรับธุรกิจ