เสียงพูดปกติของคนเรามีขอบเขตการได้ยินจำกัด เพราะกระจายออกไปได้ทุกทิศทาง
ทำให้สูญเสียพลังเสียงได้แต่เสียงเดินทางผ่านท่อไปได้ในระยะทางสั้น ๆ ดังนั้นบ้านหลังใหญ่ ๆ
ในสมัยก่อน จึงมักใช้ท่อสื่อสารภายในเพื่อนำเสียงพูดไปยังบริเวณที่ต้องการซึ่งตามปกติ
ใช้ในการติดต่อจากส่วนกลางของบ้านไปยังที่อยู่ของคนรับใช้

 

ผู้เขียน :รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 8