เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAK CELLS) โซล่าร์เซลล์เป็น PN จังชั่นโฟโตไดโอด ต่างกันเฉพาะมีพื้นที่ไวแสงขนาดใหญ่กว่า (LARGE LIGHT SENSITIVE AREA) เซลล์แสงอาทิตย์เซลล์เดียว จะให้กำเนิดแรงเคลื่อน 0.5 โวลท์ในแสงแดดจ้า เซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกทำขึ้นมามากมายหลายชนิด
แต่มักแบ่งเป็นเซลล์อิสระ ต้องนำมาต่ออนุกรมหรือขนานกันตามความต้องการ

การต่อแบบอนุกรม (SERIES)
ความเคลื่อนเอ้าท์พุท เป็นผลบวกของแรงเคลื่อนของเซลล์แต่ละเซลล์

การต่อแบบขนาน (PARALLER)
กระแสเอ้าท์พุทเป็นผลบวกของกระแสของเซลล์แต่ละ cell


ผู้เขียน : พิษณุ วิทยศิลป์และมังกร หริรักษ์
เรียบเรียงจาก : หนังสือสู่โลกอิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 88