เครื่องสูบน้ำพลังลมแบบอเมริกันเมื่อปี ค.ศ. 1888 อาศัยหลักการง่าย ๆ ในการควบคุม
แผ่นหางเสือที่อยู่ด้านท้ายกังหันลมทำหน้าที่เป็นตัวบังคับให้กลไกทั้งหลายหันเข้าหาลมตลอดเวลา
โดยใช้ระบบการป้อนกลับชนิดลบ(negative feedback system) อย่างง่าย เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนไป
ก็จะทำให้ความดันลมที่แผ่นหางเสือทั้งสองด้านไม่สมดุลกันเกิดเป็นแรงผลักแผ่นหางเสือให้กลับมา
ในทิศทางที่ถูกต้องได้นอกจากนี้ยังมีกลไกอีกอย่างหนึ่งที่คอยควบคุมอัตราเร็วของกังหันลมและป้องกัน
มิให้โรงสีได้รับความเสียหายเมื่อมีลมพัดแรงจัดโดยขณะที่ลมพัดแรงขึ้นใบพัดที่ติดอยู่บนกงล้อจะเอียง
ตัวจนกระทั่งแรงดันลมสมดุลกับแรงดันของตุ้มถ่วงน้ำหนักกลไกนี้ช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงาน
ด้วยความเร็วสม่ำเสมอพอสมควร


ผู้เขียน : รศ. ยุทธ อัครมาส
เรียบเรียงจาก : หนังสืออิเลกทรอนิกส์ หน้าที่ 9