ประตูบางบานเลื่อนเปิดเองได้โดยอัตโนมัติ เพราะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรวจจับการเคลื่อนที่เข้ามาใกล้บานประตู   เครื่องตรวจวัดอาจเป็นตาแสง หรือพรมรับแรงกด
 

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร