หลอดไฟฟ้าส่องสว่างได้อย่างไรหลอดไฟฟ้าส่องสว่างได้เพราะมีไส้หลอดอยู่ภายในเมื่อไส้หลอดร้อนจัดจะเปล่งแสงออกมารอบ ข้าง  เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไส้หลอดไส้หลอดเป็นขดลวดความต้านทานไม่ยินยอมให้ไฟฟ้าผ่านได้สะดวกนักจึง ร้อนแดงเปล่งแสงเรืองรองในหลอดไฟจะอัดแก๊สเฉื่อยเพื่อไม่ให้หลอดเผาไหม้เป็นผงเมื่อร้อนจัดทำไมหลอดไฟจึงกระพริบหลอดไฟ   บางชนิดกะพริบตอนที่เปิดสวิตซ์เพราะแก๊สพิษในหลอดเย็นเกินกว่าที่จะนำไฟฟ้าได้เมื่อแก๊สในหลอดอุ่นขึ้นไฟฟ้าไหลผ่านได้สม่ำเสมอ   หลอด จึงเรืองแสงหลอดจึงเรืองแสงหลอดชนิดนี้จึงเรียกกันว่าหลอดเรืองแสงหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์เตาไฟฟ้าทำงานได้อย่างไร     เตาไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเมื่อไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดต้านทานซึ่งไม่ยินยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้สะดวกนัก ขดลวดต้านทานจะร้อนแดงส่งความร้อนผ่านมายังแผงระบายความร้อนให้ความร้อนในการหุงต้ม

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร