โทรศัพท์เปลี่ยนเสียงพูดให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งตามสายเข้าไปยังชุมสายโทรศัพท์ซึ่งจะทำหน้าที่สับสวิตช์ส่งสัญญาณ ไปยังหมายเลขผู้รับสัญญาณไฟฟ้าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงพูดพูดจาโต้ตอบกันเหมือน พูดคุย กันต่อหน้า
 โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร