ในอดีตที่ผ่าน  การทิ้งขยะจะไม่มีการแยกประเภทขยะปะปนกันกองสูงเป็นภูเขา  อาจจะขุดหลุมกลบฝัง  หรือนำไปถมทะเล  เมื่อเวลาผ่านไปไม่มีที่ว่างเหลือพอจะใช้เป็นหล่มขยะได้อีกต่อไปแล้ว  และไม่มีวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม  ในปัจจุบันนี้จึงมีการแยกประเภทขยะ  ทิ้งเฉพาะที่ใช้งานไม่ได้ส่วนที่เหลือจะหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

โดย....  นายกรณ์   สล้างสุขสกาว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  78  นาหัวบ่อ  พรรณานิคม  สกลนคร