เชื้อเพลิงซึ่งได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งสองอย่าง ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบโรงไฟฟ้า จะถูกนำมาทำการเผาไหม้
ก๊าซที่ได้จากการเผาไหม้ซึ่งมีอุณหภูมิสูงจะถูกนำไปหมุนเครื่องยนต์กังหันก๊าซ (gas burbine
engine) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องยนต์กังหันก๊าซก็จะหมุนผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมา
บางโรงไฟฟ้าก็จะนำก๊าซที่ออกจากเครื่องยนต์กังหันก๊าซ ซึ่งยังมีแรงดันสูงและอุณหภูมิสูงไป
หมุนเครื่องกังหันไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับเครื่องกังหันไอน้ำก็จะหมุนผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าออกมา ในรูปแสดงวงจรการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซและกังหัน
ไอน้ำร่วมกัน

แสดงวงจรการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ใช้เครื่องยนต์กังหันก๊าซและกังหันไอน้ำร่วมกัน


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 215