โรงไฟฟ้าพลังน้ำจะได้มาจากเขื่อน เขื่อนมีจุดประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร และเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า น้ำเพื่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าในเขื่อนจะไหลผ่านช่องทางบังคับไปขับดันกังหัน (turbine) เมื่อกังหันหมุน เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ซึ่งต่ออยู่กับกังหันก็จะหมุนไปด้วยกัน ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับออกมาใช้งาน
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำดังที่กล่าวมาจะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำไปในการผลิต
พลังงานไฟฟ้า จึงมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำระบบใหม่ขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำ เรียก
ระบบนี้ว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ซึ่งจะประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบนภูเขา โรงไฟฟ้า
ใต้ดิน อุโมงค์ส่งน้ำใต้ดิน ลานไกไฟฟ้า และสายส่งไฟฟ้า
การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับมีดังนี้คือ ในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าต่ำ
จะมีกำลังไฟฟ้าเหลืออยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้งาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับก็จะนำพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเกินนี้มาสูบน้ำขึ้นไปเก็บในอ่างเก็บน้ำบนภูเขา และเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง
ก็จะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำบนภูเขาลงมายังอ่างเก็บน้ำด้านล่าง น้ำจะผ่านกังหัน ทำให้เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าซึ่งต่ออยู่กับกังหันหมุนผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้งาน ดังแสดงในรูป รูปที่ 11.2

การทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ


ผู้เขียน : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
เรียบเรียงจาก : หนังสือวัสดุช่าง หน้า 214